Vogelexcursie Zuidlaardermeer 9 Juli 2022

Verslag Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer 9-7-22

Verslag van de Privé vogelexcursie Zuidlaardermeer op 9 juli 2022.

Vandaag ging van 9.30-13.00 uur een deelnemer uit de provincie Groningen mee op stap in het Zuidlaardermeergebied. Hij woonde er relatief dicht bij, maar had er nog nooit naar vogels gekeken. De excursie was hem door zijn dochter cadeau gedaan. Met 18 °C, windkracht 3-4 en een bewolkte lucht waar uiteindelijk zelfs een paar druppen uit vielen, was het typisch Hollands zomerweer.

Krassende Grasmus en IJsvogel schiet voorbij

We begonnen in Leinwijk, aan de oostkant van het Zuidlaardermeer, waar de Tjiftjaf en de Zwartkop al op de parkeerplaats te horen waren. Toen we het gebied inliepen vlogen Gierzwaluwen over ons heen. Bij het eerste kijkpunt zagen we Wilde Eend, Fuut, Rietgors en Zwarte Stern en hoorden we een Snor. We liepen verder, zagen een Gaai wegschieten tussen de bladeren en vonden de Roodborsttapuit op zijn vaste plekje. Ondertussen kraste een Grasmus, die zich ook even liet zien door de telescoop. Een eindje verderop zong een Kleine Karekiet in het Riet en zat een Rietzanger mooi bovenin een plant te zingen, terwijl een Torenvalk op muizenjacht ging.

Toen we het bruggetje opliepen zagen we een IJsvogel voorbij schieten, met een visje in zijn snavel. Hij dook de boomwal in en liet zich niet meer zien. Na een blik op een Blauwe Reiger, Kieviten en meerdere Zwarte Sterns liepen we verder, richting de uitkijktoren. In de bomen zong een Tuinfluiter en ook een Koekoek liet zich even horen. Op de grond vonden we twee setjes vleugels die van Dagpauwoog-vlinders waren geweest (de rest was opgegeten)

Lepelaars in de bomen en Blauwborst zonder blauw

Vanuit de uitkijktoren hoorden we een Winterkoning zingen en zagen we een Grote Zilverreiger staan. Tot onze verbazing bleek er ook een grote groep Lepelaars in de verte te staan, die zo nu en dan opvlogen (waarvoor?). Er ging zelfs een groepje in de bomen zitten, wat een vreemd gezicht…

Ook kwam er even een Bruine Kiekendief voorbij vliegen, die echter al snel verdween tussen de vegetatie. De Aalscholvers lieten zich beter bekijken. We gingen verder, langs de beversporen, de watermolen en de planten met rupsen van de Sint-Jacobsvlinder, en liepen het veld met de Nederlandse Landgeiten op. Hier zagen en hoorden we een Graspieper en vonden we In een slootje drie soorten ganzen bij elkaar (Grote Canadese, Grauwe en Nijlgans). Bij het fietspad zagen we een Gele Kwikstaart op het draad zitten en direct daarna ook een vrouwtje Blauwborst (zonder blauw). We liepen terug naar de auto’s, en zagen onderweg nog Houtduif en Spreeuw.

Steltkluten met jong en Smient in eclipskleed

We reden naar het volgende punt, langs een boerenlandweggetje. Na een kop thee/koffie met een stuk Drentse Turf keken we vanaf de dijk over het natte gebied. De Steltkluten waren weer overal te zien, en ook Bosruiter, Kemphaan, Kleine Plevier, Smient, Tafeleend, Kuifeend en Bergeend lieten zich door de telescoop bekijken. Ondertussen werden een paar jonge Gele Kwikstaarten weg gejaagd door een adulte Witte Kwikstaart.

Witwangsterns, heel veel Ooievaars en toch nog een Zeearend

Daarna reden we naar de noordwestkant van het Zuidlaardermeer, waar we in één auto de Osdijk opreden. Halverwege moesten eerst een paar jonge Koeien in een ander landje gezet worden door een boer, voordat we verder konden. Aan het eind van de weg liepen we over een dijkje naar een hek, terwijl er een paar dikke druppen uit de wolken vielen. Er kwamen steeds Witwangsterns voorbij vliegen, tussen de Huiszwaluwen door. Onder aan het dijkje, vlakbij, zwom een familie Geoorde Fuut, waarvan het jong flinke prooien kreeg toegestopt. Omdat er in het weiland gemaaid was, stonden er een groep Ooievaars naar (halve) Kikkers en Muizen te zoeken.

Ooievaars in het land
Ooievaars in het land

We liepen nog even naar de andere kant, de dijk op, en zagen een Kleine Mantelmeeuw overvliegen. Ook vloog er in de verte een volwassen Zeearend in een boom. Door de telescoop was hij te zien, maar het bleef erg ver weg. Met deze soort sloten we de excursie af en reden we terug naar het begin van de Osdijk. De deelnemer had van de ochtend genoten en heel veel soorten vogels voor het eerst van zijn leven gezien.

Op zoek naar een Rietgors
Op zoek naar een Rietgors

Waargenomen soorten

1 Grote Canadese Gans – Branta canadensis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5 Bergeend – Tadorna tadorna
6 Smient – Mareca penelope
7 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
8 Tafeleend – Aythya ferina
9 Kuifeend – Aythya fuligula
10 Gierzwaluw – Apus apus
11 Koekoek – Cuculus canorus
12 Houtduif – Columba palumbus
13 Meerkoet – Fulica atra
14 Fuut – Podiceps cristatus
15 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
16 Steltkluut – Himantopus himantopus
17 Kievit – Vanellus vanellus
18 Kleine Plevier – Charadrius dubius
19 Kemphaan – Calidris pugnax
20 Bosruiter – Tringa glareola
21 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
22 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
23 Visdief – Sterna hirundo
24 Witwangstern – Chlidonias hybrida
25 Zwarte Stern – Chlidonias niger
26 Ooievaar – Ciconia ciconia
27 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
28 Lepelaar – Platalea leucorodia 48
29 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
30 Grote Zilverreiger – Ardea alba
31 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
32 Zeearend – Haliaeetus albicilla
33 IJsvogel – Alcedo atthis
34 Torenvalk – Falco tinnunculus
35 Gaai – Garrulus glandarius
36 Zwarte Kraai – Corvus corone
37 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
38 Huiszwaluw – Delichon urbicum
39 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
40 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
41 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
42 Snor – Locustella luscinioides
43 Zwartkop – Sylvia atricapilla
44 Tuinfluiter – Sylvia borin
45 Grasmus – Curruca communis
46 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
47 Spreeuw – Sturnus vulgaris
48 Merel – Turdus merula
49 Blauwborst – Luscinia svecica
50 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola
51 Gele Kwikstaart – Motacilla flava
52 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
53 Graspieper – Anthus pratensis
54 Rietgors – Emberiza schoeniclus