vogelexcursie Lauwersmeer 10 mei 2017

Verslag vogelexcursie Lauwersmeer 10 mei 2017

Verslag vogelexcursie Lauwersmeer 10 mei 2017.

Deze excursie is uitgevoerd voor een drietal mensen uit Zuid-Holland. Zij waren een aantal dagen in het Lauwersmeer gebied. Inmiddels hadden zelf al een aantal bekende vogelkijkplekken bezocht. Daarom hadden ze mij gevraagd om hen nog een aantal andere plekken te laten zien.

Een koude start

Op de heenweg naar het Lauwersmeer spetterde de regen op het autoraam en gaf de thermometer 7 graden Celcius aan. En dat in mei! Gelukkig werd het al snel droog, en bleef het verder bij een frisse wind. Daar waren we allemaal goed op gekleed, dus konden we in de Haven van Lauwersoog starten. Daar liepen al een aantal steenlopers rond, die van vrij dichtbij te bewonderen waren. Ondertussen werd in de haven zelf hard gewerkt. Het was te merken dat het een doordeweekse dag was.

Eenden en zangers

Na de haven was er een plas aan de beurt, waar krakeenden, kuifeenden en tafeleenden zwommen. In de rietkraag en struiken waren fitis, tjiftjaf, rietzanger, grasmus en kleine karekiet mooi te horen. Ondertussen vlogen er boerenzwaluwen en gierzwaluwen rond en boven ons. Een stukje verderop waren bergeenden, slobeenden en oeverloper mooi te zien. Ook liet een koekoek zich horen en was er een bruine kiekendief te zien. Toen was het weer tijd om een stukje verder te rijden, op zoek naar nieuwe soorten. Al snel dienden zich brandgans, torenvalk, knobbelzwaan, grote zilverreiger  en rietgors aan. Een sprinkhaanzanger liet zich (te) kort horen, maar gelukkig waren de kluten goed te zien.

Ree voor de vogelkijkhut

De vogelkijkhut Jaap Deensgat was door hen nog niet bezocht, dus daar gingen we ook even kijken. We zagen tureluurs, bontbekplevier, wintertaling en kleine mantelmeeuw. En toen we net naar twee lepelaars stonden te kijken, konden we onze ogen niet geloven. Wat kwam daar nu aan vanuit de verte, dwars door het water? Ja, het was toch echt een reebok, en hij liep recht op de vogelkijkhut af. Natuurlijk hebben we ook die even door de telescoop bekeken: wat een mooi beestje. Uiteindelijk boog hij toch af en verdween uit ons zicht naast de hut. Daarna zagen we nog bonte strandlopers en kieviten. Eenmaal uit de hut zagen we nog een tweetal bruine kiekendieven.

Bos met wielewaal

De deelnemers vonden het ook leuk om nog even een wandeling in het gebied te maken. Daarom zijn we onder het Lauwersmeer langs gereden en uitgestapt bij het zomerhuisbos. Tijdens de wandeling kwamen we putters, vinken en zwartkop tegen en zagen we nog een bruine kiekendief jagen. Plotseling hoorden we de wielewaal, een bekende bewoner van dit bos. Dit was voor de deelnemers een lifer, dus werd er druk gespeurd om een glimp van deze prachtige vogel in de boomtoppen op te vangen. We zagen hem een paar keer van de ene boom naar de andere boom vliegen, terwijl hij zijn ‘duudeljooo’ regelmatig liet horen.

Uitkijkheuvel

Uiteindelijk zijn we ook nog bij de uitkijkheuvel aangekomen, in de hoop de zeearend te zien. Dat geluk hadden we niet. Wel lieten een koekoek, zanglijster en een boompieper zich nog mooi horen, maar die vielen duidelijk in het niet bij de ervaring van de wielewaal.

Vogelexcursie Lauwersmeer Uitkijkbult
Vogelexcursie Lauwersmeer Uitkijkbult
Vogelexcursie Lauwersmeer uitzicht
Vogelexcursie Lauwersmeer uitzicht

 

 

Waargenomen soorten vogelexcursie

1  Grauwe Gans – Anser anser
2  Brandgans – Branta leucopsis
3  Knobbelzwaan – Cygnus olor
4  Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
5  Bergeend – Tadorna tadorna
6  Krakeend – Mareca strepera
7  Wilde Eend – Anas platyrhynchos
8  Slobeend – Spatula clypeata
9  Wintertaling – Anas crecca
10  Tafeleend – Aythya ferina
11  Kuifeend – Aythya fuligula
12  Fuut – Podiceps cristatus
13  Lepelaar – Platalea leucorodia
14  Blauwe Reiger – Ardea cinerea
15  Grote Zilverreiger – Ardea alba
16  Aalscholver – Phalacrocorax carbo
17  Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
18  Buizerd – Buteo buteo
19  Meerkoet – Fulica atra
20  Scholekster – Haematopus ostralegus
21  Kluut – Recurvirostra avosetta
22  Kievit – Vanellus vanellus
23  Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
24  Tureluur – Tringa totanus
25  Oeverloper – Actitis hypoleucos
26  Steenloper – Arenaria interpres
27  Bonte Strandloper – Calidris alpina
28  Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
29  Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
30  Visdief – Sterna hirundo
31  Koekoek – Cuculus canorus
32  Gierzwaluw – Apus apus
33  Torenvalk – Falco tinnunculus
34  Wielewaal – Oriolus oriolus
35  Gaai – Garrulus glandarius
36  Zwarte Kraai – Corvus corone
37  Kauw – Coloeus monedula
38  Koolmees – Parus major
39  Pimpelmees – Cyanistes caeruleus
40  Boerenzwaluw – Hirundo rustica
41  Fitis – Phylloscopus trochilus
42  Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
43  Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
44  Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
45  Sprinkhaanzanger – Locustella naevia
46  Zwartkop – Sylvia atricapilla
47  Grasmus – Sylvia communis
48  Winterkoning – Troglodytes troglodytes
49  Spreeuw – Sturnus vulgaris
50  Merel – Turdus merula
51  Zanglijster – Turdus philomelos
52  Roodborst – Erithacus rubecula
53  Witte Kwikstaart – Motacilla alba
54  Boompieper – Anthus trivialis
55  Vink – Fringilla coelebs
56  Putter – Carduelis carduelis
57  Rietgors – Emberiza schoeniclus