Prive Vogelexcursie verslag Lauwersmeer 16-5-2018

Privé Vogelexcursie verslag Lauwersmeer 16 mei 2018

Verslag privé vogelexcursie Lauwersmeer 16 mei 2018

Vogelexcursie deelnemers Lauwersoog haven
Vogelexcursie deelnemers Lauwersoog haven

Vandaag mocht ik een vogelexcursie verzorgen voor een Belgisch echtpaar, Jan en Jaqueline. Zij waren nog nooit in het hoge Noorden van Nederland geweest, en wilden het Lauwersmeer wel eens ontdekken. Deze middag stond dus van 13.00-16.30 uur de Friese kant van het Lauwersmeer op het programma. Het was droog, 12 graden Celsius en windkracht 6. Dat laatste had iets minder gemogen, maar dat mocht de pret niet drukken.

 

Putternest en zeearend bij de Pomp

Na de kennismaking was het gelijk tijd voor de geluidenronde op de parkeerplaats. Dit is niet het gemakkelijkste onderdeel, blijkt meestal. Na een vijftal vogels gehoord te hebben, waaronder fitis, tjiftjaf en winterkoning, gingen we op weg naar de uitkijkheuvel. We hadden net een paar meter gelopen, toen we een putter in de struiken zagen. Toch even stilstaan en kijken naar dit prachtige vogeltje. Plotseling zag Jan een nestje, waar de putter naar toe vloog. Toen we de telescoop op het nestje richtten, zagen we de putter op het nest zitten. We genoten even van deze aanblik, en gingen toen verder. We zagen een rietzanger op een rietstengel zingen en hoorden in een struikje een grasmus.

Vanaf de uitkijkheuvel zagen we bergeenden en knobbelzwanen op het water. Verder waren er daar weinig eenden te zien. Wel joeg een mannetje bruine kiekendief over het rietveld. De drie kleuren op zijn bovenkant (bruin/grijs/zwart) waren goed te zien. Even liet de zeearend zich zien, maar was ook al weer verdwenen voordat beide deelnemers hem gezien hadden. Jammer, misschien later nog een keer. We keken nog naar een fuut, kleine mantelmeeuwen, gierzwaluwen en we hoorden ondertussen nog een kleine karekiet. En toen…gelukkig…liet de zeearend zich weer zien. Nu bleef hij wat langer boven het bos cirkelen, waardoor de deelnemers hem goed in de kijker kregen. Een volwassen dier, de witte staart duidelijk zichtbaar. Daarna, op de terugweg door het bos, hoorden we onder andere nog een zwartkop zingen.

Via de toeristische route naar de Ezumakeeg

Omdat de deelnemers bij mij in de auto stapten, konden we onderweg ook nog naar vogels zoeken. Bij de roeken kolonie stapten we even uit. De roek was voor hen namelijk een nieuwe soort. Een gevonden roekenveer werd dan ook meegenomen door een opgetogen Jacqueline. Daarna reden we via een klein weggetje langs een paar boerderijen, waar nog een paar soorten vogels werden gezien. In het weiland zagen we een scholekster, en mevrouw torenvalk zat in de nestkast. We waren bijna bij Ezumakeeg-Noord, toen we plotseling een koekoek zagen overvliegen.

Vanaf de uitkijkheuvel zagen we veel soorten eenden. Daarnaast stonden er grutto, kluten, een lepelaar, tureluur, oeverloper, een rosse grutto en een grote zilverreiger in het ondiepe water of op de slikplaten. En hoewel een groenpootruiter zich in eerste instantie leek te verstoppen, kwam deze even later toch weer tevoorschijn. Hij was toen mooi door de telescoop te zien. Daarna was het tijd om naar de hut te rijden.

Vreemde eend in de bijt

Vogelexcursie Lauwersmeer Friesland Chileense Smient 1
Chileense Smient
Vogelexcursie Lauwersmeer Friesland Chileense Smient
Chileense Smient

Buiten de hut zagen we een rietgors in de rietstengel zitten. Maar voordat we de hut binnen gingen, was het eerst even tijd voor een kop koffie en een stuk koek. Toen we in de hut zaten, zagen we weer heel veel soorten eenden, die we bij de andere kant ook al gezien hadden. Maar nu zwom er ook nog een wintertaling tussen. Die soort hadden we nog niet eerder gezien. Behalve deze inheemse soort bleek er ook een exoot rond te zwemmen voor de hut. Een mannetje Chileense smient was goed te zien, en zelfs even door de telescoop te fotograferen toen hij op het land ging lopen. En het was duidelijk te zien dat het dier niet geringd was.

 

Een buizerd en een blauwe reiger waren de laatste soorten die we daar aan de lijst konden toevoegen. Het was inmiddels tijd om naar de volgende plek te gaan: de haven van Lauwersoog. Onderweg stopten we nog even in de Bantpolder. Daar zagen we nog een paar ‘gewonere’ soorten: houtduif, spreeuw en graspieper.

In de haven zagen we nog een kokmeeuw, een zilvermeeuw en een steenloper. En op het eindpunt van de excursie konden we nog een visdief toevoegen aan de lijst. We namen nog even tijd voor een fotomoment, en toen was het tijd om terug te rijden naar de auto van de deelnemers.

 

 

 

Vogelexcursie deelnemers Lauwersmeer Friesland
Vogelexcursie deelnemers
Vogelexcursie Lauwersmeer schuimkoppen op de Waddenzee
schuimkoppen op de Waddenzee

Hoewel de wind er vast voor had gezorgd dat een aantal vogels zich wat meer hadden schuilgehouden, was het toch nog een fijne middag geweest, met mooie soorten. De deelnemers hadden een goede indruk van het gebied gekregen. Bovendien gaven ze aan graag nog een keer terug te willen komen.

 

 

Waargenomen vogelsoorten excursie

1 Brandgans – Branta leucopsis
2 Grauwe Gans – Anser anser
3 Knobbelzwaan – Cygnus olor
4 Bergeend – Tadorna tadorna
5 Slobeend – Spatula clypeata
6 Krakeend – Mareca strepera
7 Smient – Mareca penelope
8 Chileense Smient – Mareca sibilatrix
9 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
10 Wintertaling – Anas crecca
11 Tafeleend – Aythya ferina
12 Kuifeend – Aythya fuligula
13 Fuut – Podiceps cristatus
14 Lepelaar – Platalea leucorodia
15 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
16 Grote Zilverreiger – Ardea alba
17 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
18 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
19 Zeearend – Haliaeetus albicilla
20 Buizerd – Buteo buteo
21 Meerkoet – Fulica atra
22 Scholekster – Haematopus ostralegus
23 Kluut – Recurvirostra avosetta
24 Kievit – Vanellus vanellus
25 Rosse Grutto – Limosa lapponica
26 Grutto – Limosa limosa
27 Steenloper – Arenaria interpres
28 Oeverloper – Actitis hypoleucos
29 Tureluur – Tringa totanus
30 Groenpootruiter – Tringa nebularia
31 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
32 Zilvermeeuw – Larus argentatus
33 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
34 Visdief – Sterna hirundo
35 Houtduif – Columba palumbus
36 Koekoek – Cuculus canorus
37 Gierzwaluw – Apus apus
38 Torenvalk – Falco tinnunculus
39 Kauw – Coloeus monedula
40 Roek – Corvus frugilegus
41 Zwarte Kraai – Corvus corone
42 Koolmees – Parus major
43 Boerenzwaluw – Hirundo rustica
44 Huiszwaluw – Delichon urbicum
45 Fitis – Phylloscopus trochilus
46 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita
47 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus
48 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus
49 Zwartkop – Sylvia atricapilla
50 Grasmus – Sylvia communis
51 Winterkoning – Troglodytes troglodytes
52 Spreeuw – Sturnus vulgaris
53 Merel – Turdus merula
54 Roodborst – Erithacus rubecula
55 Huismus – Passer domesticus
56 Witte Kwikstaart – Motacilla alba
57 Graspieper – Anthus pratensis
58 Vink – Fringilla coelebs
59 Putter – Carduelis carduelis
60 Rietgors – Emberiza schoeniclus