vogelexcursie Lauwersmeer 17-11-2018

Vogelexcursie verslag Lauwersmeer 17-11-2018

Verslag van de privé vogelexcursie in het Lauwersmeer

Met een mooie zonnige dag in het verschiet stond vandaag een excursie Lauwersmeer gepland voor twee personen uit Zuid-Holland. Van 9.00-12.30 uur gingen we de Groninger kant van het Lauwersmeer verkennen. We hadden ons lekker warm aangekleed, want met ca. 5 graden Celsius en oostenwind kracht 4 zou het wel fris zijn, ondanks het stralende zonnetje.

Verstopte Baardmannetjes

We hadden afgesproken om bij het Jaap Deensgat te starten. Op weg naar de hut konden we al een aantal soorten vogels zien, waaronder Bergeenden, Smienten en een Grote Mantelmeeuw, die druk met zijn ontbijt bezig leek te zijn. Even verderop vertrouwde een Watersnip eerst nog op zijn schutkleur, maar vond ons toen toch te dichtbij komen, en vloog op. Vanaf de uitkijkheuvel Roodkeelplasje speurden we naar Baardmannetjes. In eerste instantie lieten ze zich niet horen, maar toen we even wachtten gingen ze los met hun metalige roep. Op een gegeven moment zagen we een groep van een stuk of 10 uit het riet omhoogkomen en verderop in het riet weer verdwijnen. In het gras waren Graspiepers hun kostje bij elkaar aan het scharrelen en kwamen een paar Oeverlopers voorbij vliegen.


Pijlstaarten en zwanen bij het Jaap Deensgat

Vanuit de vogelkijkhut hadden we mooi zich op een groep Pijlstaarten. Ook waren er in de verte Kleine Zwanen te zien, herkenbaar aan de geelzwarte snavel (weinig geel, veel zwart) en het kleinere postuur. Normaal gesproken is dit een plek waar altijd wel roofvogels te zien zijn, nu was het echter rustig in de lucht. Tijd om terug te lopen naar de auto’s en een volgend stukje Lauwersmeer te gaan bekijken. De deelnemers kozen ervoor om in hun eigen auto achter mij aan te rijden.

Weer andere soorten bij de Vlinderbalg

Bij de volgende stop waren weer andere vogels te zien. Hier zaten Kuifeenden, Krakeenden, Knobbelzwanen en een heimelijke Wintertaling en aan de andere kant van de weg lieten Tafeleenden zich nog net zien. Ook hier zwommen Kleine Zwanen en Wilde Zwanen, waardoor het verschil tussen de beide soorten mooi te zien was.

Een stukje verderop stonden we weer even stil, en daar waren Bonte Strandlopers in ondiepe plasjes naar eten aan het zoeken. Voor ons zelf was het ook even tijd voor koffie en een lekker stuk koek. Toen we even later weer verder reden vlogen er Kramsvogels over. 

Toch even kijken bij het Nieuwe Robbengat

Omdat de deelnemers aangaven al die soorten eenden leuk te vinden, koos ik ervoor om nog even een blik te werpen over het Nieuwe Robbengat. Hier ontdekten we nog veel Slobeenden en een mannetje Brilduiker, naast de Futen en Meerkoeten.

Steenlopers zoeken in de haven

Onderweg naar de haven van Lauwersoog zagen we nog een Ekster en Kauwtjes vliegen. In de haven zelf gingen we op zoek naar de Steenlopers. Het was eb, dus zaten ze niet te rusten op een steiger, maar waren ze helemaal op het puntje van de pier aan het foerageren. Ook zagen we nog Tureluurs, die zich ook nog even lieten horen. Aan het rijtje waarnemingen konden we ook nog een Zilvermeeuw toevoegen. Tijd om naar de laatste stop te rijden: de waddendijk. Onderweg zag ik de eerste roofvogel van de dag op een paal zitten: een Buizerd. Jammer genoeg zagen de deelnemers deze niet, dus kon hij niet aan de daglijst worden toegevoegd.

Bovenop de waddendijk

Hier was het echt fris, maar hadden we een mooi uitzicht over de Bantpolder en de Waddenzee.

Een enorme hoeveelheid Bergeenden maakte indruk op de deelnemers. Zoveel hadden ze nog nooit tegelijkertijd gezien. Tussen de Bergeenden waren Wulpen in de wadbodem aan het porren, op zoek naar lekkere wormen. In de verte waren nog Scholeksters te zien. In de Bantpolder stond een grote groep ganzen te grazen, en als nieuwe soort konden we nog een Blauwe Reiger noteren. Bij de laatste blik over het wad vloog er een groep Rotganzen over: een mooie afsluiter van een fijne ochtend. 


Waargenomen soorten

1 Rotgans – Branta bernicla
2 Brandgans – Branta leucopsis
3 Grauwe Gans – Anser anser
4 Knobbelzwaan – Cygnus olor
5 Kleine Zwaan – Cygnus columbianus bewickii
6 Wilde Zwaan – Cygnus cygnus
7 Bergeend – Tadorna tadorna
8 Slobeend – Spatula clypeata
9 Krakeend – Mareca strepera
10 Smient – Mareca penelope
11 Wilde Eend – Anas platyrhynchos
12 Pijlstaart – Anas acuta
13 Wintertaling – Anas crecca
14 Tafeleend – Aythya ferina
15 Kuifeend – Aythya fuligula
16 Brilduiker – Bucephala clangula
17 Fuut – Podiceps cristatus
18 Blauwe Reiger – Ardea cinerea
19 Grote Zilverreiger – Ardea alba
20 Aalscholver – Phalacrocorax carbo
21 Meerkoet – Fulica atra
22 Scholekster – Haematopus ostralegus
23 Kievit – Vanellus vanellus
24 Wulp – Numenius arquata
25 Steenloper – Arenaria interpres
26 Bonte Strandloper – Calidris alpina
27 Watersnip – Gallinago gallinago
28 Oeverloper – Actitis hypoleucos
29 Tureluur – Tringa totanus
30 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
31 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
32 Zilvermeeuw – Larus argentatus
33 Ekster – Pica pica
34 Kauw – Coloeus monedula
35 Zwarte Kraai – Corvus corone
36 Baardman – Panurus biarmicus
37 Spreeuw – Sturnus vulgaris
38 Kramsvogel – Turdus pilaris
39 Roodborst – Erithacus rubecula
40 Graspieper – Anthus pratensis
41 Vink – Fringilla coelebs