Aangeboden door: Esther Visser Pastel Art

Ruigpootuiltje

125,00175,00

Ruigpootuiltje in pastel. Afmetingen inclusief passe-partout en eenvoudige lijst, 32 x 42 cm.

 • Alleen Tekening / Schilderij Alleen Tekening / Schilderij
 • Inclusief: passe-partout, lijst en gewoon glas Inclusief: passe-partout, lijst en gewoon glas
Wissen
Aangeboden door : Esther Visser Pastel Art Artikelnummer: 0011 Categorieën: ,

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Voorwaarden van deze aanbieder.

Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers / aanbieders

Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers

Versie van 30 januari 2020

Artikel 1 – Definities

  1. Omgeving: Birds4You.nl en iedere andere door Birds4You.nl aangewezen applicatie.
  2. Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.
  3. Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
  4. Andere Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform producten en of diensten aan Gebruikers aanbiedt.
  5. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.
  6. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Andere Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product of dienst bij de Andere Verkoper via het Platform.
  7. product: ieder te leveren of geleverde zaak of dienst, of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het de bestelling en de koop van producten bij Andere Verkopers via het Platform (hierna: Voorwaarden kopen bij andere verkopers). Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving van Birds4You.nl te raadplegen, zie o.a (birds4you.nl).
 2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Andere Verkoper, wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers.
 3. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden birds4you.nl kopen bij andere verkopers en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van birds4you.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door birds4you.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Andere Verkoper(s)).
 6. Birds4you.nl heeft het recht deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Andere Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij andere verkopers. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Andere Verkoper wordt geplaatst.

Artikel 3 – Klantaccount

 1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
  • de Klant is minimaal 18 jaar oud;
  • de Klant is per e-mail bereikbaar.
 2. Birds4you.nl is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Andere Verkopers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
 3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. birds4you.nl raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
 4. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
 5. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen bij andere verkopers en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 4 – Aanbod derde partijen

 1. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Andere Verkoper (de derde partij die het product/ de producten, dienst / diensten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat birds4you.nl geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.
 2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Andere Verkopers, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Andere Verkoper. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op birds4you.nl en birds4you.nl op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 5 – Bestelling en levering

 1. Een Klant kan via het normale bestelproces bij birds4you.nl een bestelling plaatsen voor een product of dienst dat door een Andere Verkoper wordt aangeboden.
 2. De Klant ontvangt van de Andere Verkoper een pakbon indien het om een product gaat.
 3. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Andere Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 6 – Vergoeding en betaling

 1. De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Andere Verkoper aangekochte product verschuldigd aan birds4you.nl en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Andere Verkoper. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan birds4you.nl.
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door birds4you.nl is gewezen op de te late betaling en birds4you.nl de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van birds4you.nl om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
 3. Het is Klant toegestaan birds4you.nl cadeaubonnen en/of kortingcodes in te wisselen bij de aanschaf van producten van Andere Verkopers.
 4. Andere Verkoper heeft onherroepelijk het recht aan birds4you.nl verleend om in naam van birds4you.nl en met uitsluiting van de Andere Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Andere Verkoper.
 5. Birds4you.nl zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.

Artikel 7 – Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Andere Verkoper(s) zijnde een rechtspersoon

 1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Andere Verkoper zijnde een rechtspersoon (zgn. zakelijke verkoper), dan:
  1. verplicht de Klant zich de algemene voorwaarden verkopen via birds4you.nl van de desbetreffende Andere Verkoper(s) waarvan hij een of meerdere producten / diensten via het Platform afneemt, te lezen en te accepteren;
  2. Zal een bestelling voor een product / dienst vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de algemene voorwaarden verkopen via birds4you.nl van de desbetreffende Andere Verkoper;
  3. Is de Klant gerechtigd om een bestelling binnen de door de Andere Verkoper in haar algemene voorwaarden verkopen via birds4you.nl gestelde termijn te retourneren (‘herroepingsrecht’), met in achtneming van het gestelde in artikel 8.2 van deze Algemene voorwaarden, onder de voorwaarden zoals deze in de desbetreffende algemene voorwaarden verkopen via birds4you.nl van Andere Verkoper zijn opgenomen.
 2. Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de klant birds4you.nl, voorafgaand aan de retourzending van de retourzending op de hoogte te stellen door gebruikmaking van een: brief, e-mail of het contact formulier. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij birds4you.nl, aan de betreffende Andere Verkoper te retourneren.
 3. Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal birds4you.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Tenzij de Andere Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen mag birds4you.nl wachten met terugbetalen tot de Andere Verkoper het product heeft ontvangen of tot de Klant heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 4. Kosten voor retourzending aan de verkoper zijn voor de klant.

Artikel 8 – Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Andere Verkoper(s) zijnde een natuurlijk persoon

 1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Andere Verkoper zijnde een natuurlijk persoon (zgn. particuliere verkoper), dan heeft de Klant het recht om deze bestelling binnen 14 (veertien) dagen te retourneren (‘herroepingsrecht’). Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de klant birds4you.nl, voorafgaand aan de retourzending en binnen 14 (veertien) dagen, van de retourzending op de hoogte te stellen door gebruikmaking van een: brief, e-mail of het contact formulier. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij birds4you.nl, aan de desbetreffende Andere Verkoper te retourneren.
 2. Tijdens deze termijn van 14 (veertien) dagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Andere verkoper retourneren.
 3. Indien de Klant op voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht heeft gebruik gemaakt, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal birds4you.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

De navolgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Met in achtneming van het gestelde in artikel 7 van deze Algemene voorwaarden, onder de voorwaarden zoals deze in de desbetreffende algemene voorwaarden verkopen via birds4you.nl van Andere Verkoper zijn opgenomen:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de verkoper worden aangeboden aan de klant die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 6. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 9. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de verkoper geen invloed heeft;
 10. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 11. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 12. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van het Birds4You.nl platform is geheel voor risico van de klant;
 2. De verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade afkomstig uit uw gebruik, of onvermogen tot gebruik, van het Birds4You.nl platform. Onder indirecte schade wordt hier bijvoorbeeld verstaan: verlies van winst, verlies van clientèle, verlies van gegevens en kosten voor probleemoplossing;
 3. Bij de uitvoering van dienstovereenkomsten is de verkoper is niet aansprakelijk voor:
  1. Schaden door overlijden;
  2. Lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid;
  3. Schade aan of diefstal van meegenomen materialen, kleding, schoeisel, (foto)apparatuur, optiek, voertuigen, etc.
 4. Deelname aan dienstovereenkomsten geschiedt altijd geheel voor eigen risico van de klant;
 5. De klant dient zelf zorg te dragen voor een eventuele reis- en/of annuleringsverzekering met voldoende dekking.

Artikel 11 – Informatie en gebruik gegevens

 1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door birds4you.nl en/of de Andere Verkoper aan Klant verzonden informatie.
 2. Birds4you.nl is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Andere Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Andere Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.
 4. Klant erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. De Klant zal hier per e-mail voor worden uitgenodigd. Klant verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. De Klant staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Klant zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie. Birds4you.nl is te allen tijde gerechtigd om een review niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen indien de Andere Verkoper aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of niet over de juiste Andere Verkoper gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is.

Artikel 12 – Diversen

 1. Birds4you.nl is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via birds4you.nl artikelen van Andere Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van birds4you.nl.
 2. Wanneer door birds4you.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat birds4you.nl de Voorwaarden kopen bij andere verkopers op enig moment soepel toepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden birds4you.nl kopen bij andere verkopers of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door birds4you.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 4. Birds4you.nl is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Andere Verkopers op de birds4you.nl website niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op de Voorwaarden kopen bij andere verkopers, het (ver)kopen van artikelen door Andere Verkopers via de birds4you.nl website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Andere Verkoper is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.